نقدی صادراتی اصفهان - نجف آباد

4.00%+
10,000ریال
260,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - تیران و کرون

5.04%+
12,714ریال
265,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - شهرضا

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - دهاقان

-
-
-

نقدی صادراتی تهران - ورامین

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - اصفهان

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - کاشان

0.00%+
0ریال
250,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - خمینی شهر

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - ورزنه

-
-
-

نقدی صادراتی ایران - کاپی سبز

-
-
-

نقدی صادراتی ایران - کاپی رنگی

-
-
-

نقدی صادراتی همدان - رزن

-
-
-

نقدی صادراتی خوزستان - شوش

-
-
-

نقدی صادراتی مركزی - خمین

-
-
-

نقدی صادراتی یزد - خاتم

-
-
-

قائم حاجی آباد

 • مساحت : 6000
 • مبلغ پروژه : 15,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 5,583,395 ریال
 • کدپروژه : 552948

همت آباد 2

 • مساحت : 5000
 • مبلغ پروژه : 25,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 7,000,000 ریال
 • کدپروژه : 552948

آشنای مبارکه

 • مساحت : 10000
 • مبلغ پروژه : 70,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 7,500,000 ریال
 • کدپروژه : 552948

همت آباد 1

 • مساحت : 4000
 • مبلغ پروژه : 17,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 11,267,606 ریال
 • کدپروژه : 168569

پروفایل کاربر